كمپر سورهای مارپیچی :  كمپرسورهای مارپیچی تشكیل شده از بدنه , دارای شیارهائی اســت كه در دو رتــور با تیغه های دنده ای مار پیچی قرار گرفته اند . رتور هادی به الكتروموتور متصل است و دارای دندانه برآمده پهن می باشد . رتور گردانده شده بوسیله فشار بخار متراكم شــده بحركــت درمی آید و دارای دندانه گرد و نازك می باشد.‌میله گردنده ( رتور) در یك فاصله معینی از چرخ دنده های 7 و 8 نگهداشته می شود . تكیه گاه میله ها یاطاقان های لغزنده یا نوسانی 5 و 6 و یاطاقان اتكائی 4 می باشند . در نزدیك مارپیچ ها آب بندی 9 منظور شده است . مقطع دندانه رتورها را طوری می سازند كه همدیگر را بپوشانند و نه با هم برخورد نمایند. و می نیمم فاصله 1 /0 درصد است . فاصله پروفیل مارپیچی ها باید می نیمم باشد و برای این منظور باید خیلی دقیق تراش و جمع آوری شوند . بخار در اثر تماس دریچه مكش كه در جدار بدنه قرار گرفته است به گودال ( فرورفتگی ) رتورها وارد می شود و عمل مكش وقتی سطح گودال از دریچه دور می شود خاتمه می یابد
دراثرفرورفتن دندانه یكی ازرتورها درگودال رتور دیگرحجم بخاركم شــده و متراكــم می گردد و در انتهای تراكم بخار با دریچه رانش ارتباط یافته وبه وسیله دندانه های رتور بخار رانده می شود . دریچه رانش در طرف دیگر بدنه مقابل دریچه مكش قرار داشته و سوپاپ در این نوع كمپرسور وجود ندارد .
در كمپرسورهای مارپیچی حفره كارگر بدون سیستم روغن كــاری ساخـته می شود (خشك ) زیرا رتور ها بدون تماس با هم گردش می كنند ولی در بعضی از انواع سطح رتور ها روغن كاری می شود و چون روغن فاصله بین رتور ها را تا حدی می پوشاند این امر باعث افزایش نسبت تراكم می گردد و در این صورت می تواند ازخنك كردن بدنه به وسیله آب خودداری نمود .


با مقایسه با كمپر سور های پیستونی تناوبی ودورانی این نوع كمپر سور دارای ابعاد و وزن كمتر بوده و راندمان آن بخاطر نبودن سوپاپ و مقاومت در حفره كارگر بیشتر است در عوض سرعت بسیار زیاد و سیستم روغن كاری مخصوص از معایب كمپرسورهای مارپیچی بشمار می رود .