فوايد ورود به سايت
توجه: کاربر عزیز اگر شما در سایت وارد شده اید اما در بعضی از صفحات مانند مقالات موقع کلیک به صفحه ورود به سیستم هدایت می شوید، اشکالی از طرف سایت وجود ندارد فقط  دسترسی شما برای دیدن آن صفحه کافی نمی باشد. به منظور دسترسی به این صفحات فرم عضویت رایگان را تکمیل و ارسال نمایید.
 
  دسترسی به فضای شخصی : پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به تمامی اطلاعات شخصی و پیامهای خصوصی داخل صندوق پیام خود را دارید.
  نگهداری تاریخچه حركت شما در سایت : تمامی اعمال شما در سایت از جمله جستجوهای صورت گرفته توسط شما، اطلاعات ملاحظه شده و غیره توسط سایت ردیابی و در بخش "تاریخچه فعالیتهای شما" ذخیره میگردد. این اطلاعات برای دسترسیهای بعدی شما بسیار مفید خواهند بود.
  نمایش موارد جدید مورد علاقه شما : با توجه به موارد تعیین شده توسط شما، اگر مطالب جدیدی در آن زمینه در سایت ثبت گرددتوسط ایمیل اس ام اس یافضای شخصی ،به شما اطلاع داده خواهد شد.