سایت گلاس(شیشه رویت)

سایت گلاس یا مایع نما درسیستم تبرید در2 نوع وجود دارد .
1-سایت گلاس در بدنه کمپرسورجهت رویت وضعیت روغن کارتل.
 سایت گلاس یا دریچه دید روغن برای دیدن وضعیت روغن نصب شده همیشه باید کمپرسور به جهتی نصب گردد گه دریچه دید یاسایت گلاس روغن درمعرض دید اپراتور باشد اندازه روغن ،وضعیت روغن ازنظرآلودگی واسیدی شدن واحتمال حل شدن در مبرد.دربعضی ازکمپرسورها  دردوطرف کارتل سایت گلاس وجود دارد.
اگر روغن داخل سیستم را که از شیشه سایت گلاس درصورت تمیزی کاملا دیده میشود ببینیم باید بی رنگ بوده ویا اگر رنگ روغن روشن متمایل به قهوه ای  باشد روغن سالم و اگر رنگ آن تیره باشد روغن باید تعویض گردد.
2-سایت گلاس درخط مایع جهت رویت مایع گاز
سایت گلاس در خط مایع درست قبل از شیر انبساط و بعد از هر وسیله ی جنبی دیگر خط مایع نصب می شود.درصورتی که مسیر لوله کشی خط لیکوئید زیاد باشد ممکن است از تعداد بیشتری سایت گلاس استفاده شود. در سیستمی که صحیح کار می کند مبرد به صورت مایع دیده می شود . اگر مبرد داخل سایت گلاس بصورت حباب دار و کف آلود سفید باشد  نشانه آن است که مایع کمی در حال عبور است . بیشتر سایت گلاس ها رطوبت داخل سیستم را نیز نشان میدهند . وجود رطوبت در سیستم با تغییر رنگ نشان دهنده ی رطوبت مشخص می گردد.